pro zobrazení plné velikosti obrázku klikni na něj

Ministranti se scházejí každou třetí sobotu v měsíci, kdy se po mši svaté připravují a zdokonalují pro službu u oltáře.

Soubor:Facebook New Logo (2015).svg – Wikipedie

Ministranti brněnské diecéze

Modlitba za ministranty

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme v naší farnosti ministranty, kteří jsou ochotní ti svobodně a dobrovolně sloužit. Prosíme tě, dej jim na přímluvu jejich společného patrona svatého Tarzicia věrnost a vytrvalost ve službě, ke které jsi je povolal. Ať nejsou jen ministranty u tvého oltáře, ale ať jsou ministranty i mimo kostel, ať podle jejich chování ostatní poznají, že jsou tvými služebníky. A bude-li to Tvá vůle, ať nepřeslechnou Tvé volání ke kněžské službě: dej, ať Tvou výzvu velkodušně přijmou a stanou se novými hlasateli Tvého evangelia. Amen.

Ministrant je služebník, který napomáhá kněžím během bohoslužby. 

Latinské slovo „ministrare“ je možné přeložit jako "sloužit", což znamená druhému člověku činit to, co si přeje. Tato služba souvisí s odkazem Ježíše Krista - (např. Jan 13, 1-20). Mezi služby ministranta patří také pomoc při udílení některých svátostí, zejména svátosti křtu a eucharistie (sv. přijímání a mše svaté). Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

Římskokatolická církev klade na ministranty a jejich výchovu velký důraz, částečně, i protože předpokládá, že z nich vyrostou noví kněží. Existují spolky ministrantů, ministrantské akce a ministrantské časopisy.

 

Oblečení ministranta:

Ministrantské oblečení se skládá z několika částí:

Vrchní roucho je superpelície (superka), která má bílou barvu a může být zdobena krajkami.

Spodní roucho je ministrantská sukně a vrchní límec, tyto dvě části mají černou barvu.

 

Pravidla pro ministranty:

1.      Na mši svatou přicházíme vždy včas, minimálně 10 minut před jejím začátkem!

2.      Před vstupem do kostela (sakristie) si vypneme telefony.

3.      Jakmile vstoupíme do sakristie, uděláme kříž svěcenou vodou a pozdravíme „Chvála Kristu“.

4.      Při mši ani přede mší si nepovídáme a dáváme pozor na dění mše svaté.

5.      Přede mší si rozdělíme úkoly.

6.      2 minuty přede mší se pomodlíme a vyčkáváme na povel pana faráře.

7.      U oltáře neběháme, nýbrž chodíme důstojně.

8.      Aktivně se účastníme mše svaté (= odpovídáme, zpíváme a modlíme se s ostatními)!

9.      Ruce máme sepnuty u srdce (nepodpíráme si břicho).

10.  Nedíváme se do lidí kde, kdo sedí!!

11.  Kromě neděle, svátků a dětské mše svaté si uděláme aspoň jednou čas i ve všední den.

12.  Při odchodu ze sakristie se rozloučíme slovy „S Pánem Bohem“ a uděláme kříž svěcenou vodou.

 

MODLIDBA MINISTRANTA:

Přede mší svatou:

Pane Ježíši, chci ministrovat u tvého oltáře. Dej, ať svou službu plním radostně, svědomitě a zbožně. Ať dávám svým chováním dobrý příklad všem lidem v kostele. Amen.

Po mši svaté:

Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsem mohl sloužit u Tvého oltáře. Když slyším Boží slovo, když tě přijímám ve svaté hostii, mám od Tebe sílu stát se lepším. Žehnej nám všem a dej, aby z naší farnosti vyšli Tvoji noví kněží. Amen.