Svátosti

 

Církev slaví sedm svátostí: 

  1. svátost křtu

  2. biřmování

  3. eucharistie

  4. pokání

  5. pomazání nemocných

  6. kněžství

  7. manželství.

V nich a skrze ně dává Kristus sám sebe lidem. Když přijímáme jeho dary, jsme posilováni ve víře a naději, ve své lásce, a dostává se nám jistoty, že jsme milováni. Svátosti jsou viditelná znamení neviditelné skutečnosti spásy.

 

O svátost smíření nebo duchovní promluvu je možno požádat individuálně v kostele i na faře. Po předchozí domluvě (osobně nebo telefonicky) .

 

Udělování svátostí v naší farnosti

 

KŘEST:

·          Je první ze 7 svátostí katolické církve. Uděluje jej kněz nebo jáhen, ale za určitých okolností (nebezpečí ohrožení života) může tuto svátost udělit platně každý člověk. Tato svátost je podmínkou přijetí kterékoliv jiné svátosti.

·          Ve křtu Bůh odpouští člověku dědičný hřích (příp. i hříchy osobní, je-li člověk křtěn v dospělosti) Křtem se tak člověku otevírá brána do nebe.

·          Křtem je člověk začleněn do církve katolické se všemi právy a povinnostmi, které k tomu patří.

·          Ve křtu je dáno člověku do duše nesmazatelné znamení toho, že patří ke Kristu. Být křesťanem je mimořádný dar, proto pokřtěný žije neustále v hluboké vděčnosti Bohu za toto vyvolení.

·          Křest se zpravidla uděluje ve mši svaté, pokud tomu nebrání závažné důvody.

·          O křest dítěte žádají křesťanští rodiče (nestačí žádost babičky). Při křtu dítěte se rodiče zavazují k tomu, že dítě vychovají ve víře, a že jej budou vést slovem i příkladem svého života k tomu, aby žilo dle Božího zákona.

·          Ke křtu dítěte si rodiče vybírají kmotra, který musí splňovat tyto požadavky: musí být pokřtěn, biřmován, žije-li v manželství, tak církevně uzavřeném, a vede řádný křesťanský život.

 

Termín udělování svátosti:

·          Křest je potřebné hlásit na faře alespoň dva měsíce předem.

·          Je možné si domluvit termín křtu i před narozením dítěte.

 

SVATÁ ZPOVĚĎ - SVÁTOST SMÍŘENÍ

 

·          Tato svátost má v první řadě pomoct člověku očistit se z hříchů.

·          K platnému přijetí této svátosti je nutné upřímné a úplné vyznání všech těžkých hříchů, upřímná lítost nad nimi a přijetí svátostného rozhřešení.

·          Věřící (kajícník) může tuto svátost přijímat tak často, jak sám potřebuje.

·          Povinností křesťana je přistoupit alespoň jednou v roce k přijetí této svátosti.

·          Je žádoucí, aby kajícník přišel ke zpovědi připraven. To znamená, aby si doma udělal zpytování svědomí a je mu jasné, co chce zpovědníkovi říci, z čeho se chce vyznat. Jako pomůcku k přípravě na sv. zpověď lze použít Zpovědní zrcadlo z Kancionálu nebo jinou podobnou pomůcku.

 

Termín udělování svátosti:

·          V naší farnosti je možnost přistoupit k této svátosti přede mší svatou dle níže uvedeného rozpisu

·          Na požádání je možné přistoupit ke svaté zpovědi kdykoliv – po předchozí domluvě.

·          Prosím nežádejte kněze o svatou zpověď 5 min. přede mší svatou, kdy se kněz s ministranty připravuje na slavení mše svaté!

 

SVATÉ PŘIJMÁNÍ - EUCHARISTIE

 

·          Eucharistie je svátostí, v níž Pán Ježíš z lásky k nám zůstává mezi námi na zemi přítomen pod způsobami chleba a vína. Uchovává se ve svatostánku a tímto způsobem je Ježíš trvale přítomen živý v našich chrámech.

·          Při mši sv. jsou kněžskou mocí chléb a víno proměněny v Tělo a Krev Ježíše Krista. Takto vzniklý eucharistický chléb a nápoj věřící přijímají jako pokrm a nápoj pro své duše ve sv. přijímání.

·          Svaté přijímání (eucharistii) může přijímat každý katolický křesťan přítomný na mši sv., který má duši v milosti posvěcující (bez těžkého hříchu), touží po Kristu Pánu a dodržel eucharistický půst (1 hodinu přede mší svatou nic nejíst a nic nepít kromě nutných léků a vody).

·          Nemocné a staré lidi navštěvuje kněz se svatým přijímáním jednou za měsíc, vždy v prvním týdnu v měsíci. Návštěvu kněze je třeba osobně domluvit.

·          K prvnímu svatému přijímání zpravidla přistupují děti ve 3. třídě ZŠ. Příprava k 1. sv. přijímání má dvě části:

o    výuka náboženství ve 2. a 3. třídě základní školy

o    několik setkání na faře s dětmi a jejich rodiči

o    začátek 2. části přípravy: ve 3. třídě ZŠ

 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

 

·          Je to svátost „křesťanské dospělosti“, ve které zvláště získáváme sedm darů Ducha Svatého.

·          K této svátosti může přistoupit ten, kdo o to sám požádá a nejpozději v den přijetí svátosti dovršil 16 let života.

·          Biřmování uděluje biskup dané diecéze (nebo jím pověřený kněz).

·          Příprava k přijetí této svátosti je delší, trvá jeden a půl roku, a začíná vždy dle vyhlášení pana faráře (jednou za několik let).

 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

 

·          Historicky někdy nesprávně nazývána „poslední pomazání“.

·          Tato svátost má uzdravující účinek, ale přijímáme ji také jako přípravu na cestu do věčnosti. Nemocným se tak dostává zvláštní posily od Pána k nesení bolestí a nemocí a umírajícím zvláštní pomoci Boží pro poslední pozemský životní zápas.

 

Termín udělování svátosti:

·          Neodmítejte nemocným, starým, umírajícím tuto posilu od Boha a včas volejte kněze. Požádat o udělení této svátosti můžete pro každého pokřtěného, který je vážně nemocen, je před vážnou operací nebo umírá. V naléhavých případech možno volat i v noci.

·          V naší farnosti se svátost uděluje v kostele hromadně jedenkrát v roce (koncem doby velikonoční) pro všechny nemocné, nebo pro ty, kdo dovršili 60 let života.

·          nemocnému, umírajícímu – kdykoliv ( na požádání – dle domluvy – stačí i telefonicky )

 

SVÁTOST MANŽELSTVÍ

 

·          Tuto svátost si vysluhují snoubenci navzájem.

·          Je to svátost, která nerozlučně spojuje jednoho muže a jednu ženu k celoživotnímu manželskému vztahu. Manželé se tak stávají před Bohem jedním tělem a jednou duší. Manželství takto uzavřené je nerozlučitelné.

·          Zájem o přijetí svátosti manželství je potřebné hlásit na faře tři měsíce předem. Během této doby je třeba absolvovat jak duchovní přípravu, tak i připravit všechny nutné dokumenty pro státní i duchovní správu.

 

Termín udělování svátosti:

·          dle domluvy (zpravidla v sobotu, mimo dobu postní).

 

SVÁTOST KNĚŽSTVÍ

 

·          Kněžství je svátost, ve které je muži, který odpověděl na Boží výzvu k následování Krista, udělena milost k tomu, aby se stal dobrým pastýřem lidských duší.

·          Kněžství je svátost životního stavu a uděluje člověku nesmazatelné znamení toho, že byl takto vyvolen Bohem.

·          Svátost kněžství ustanovil Pán Ježíš při Poslední večeři.

·          Kněží jsou rozdavatelé Božích milostí mezi námi.

 

OSTATNÍ ÚKONY

 

POHŘEB

 

·          křesťanský pohřeb nepatří mezi svátosti

·          termín pohřbu: dle domluvy (stačí i telefonicky)

·          obřad: dle domluvy při osobním setkání s rodinou

 

SVĚCENÍ NÁBOŽENSKÝCH PŘEDMĚTŮ

 

·          obrazy, knížky, růžence... - kdykoliv na požádání – zpravidla po mši svaté

ZPOVÍDÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI

 

PONDĚLÍ

(M.N.VES)

30 min. přede mší svatou

školní rok

17:25 – 17:55

letní prázdniny

18:25 – 18:55

ÚTERÝ

(TÝNEC)

30 min. přede mší svatou

17:25 – 17:55

STŘEDA

(HRUŠKY)

30 min. přede mší svatou

17:25 – 17:55

 

+ kdykoliv jindy po předešlé domluvě

Prosím nežádejte kněze o svatou zpověď 5 min. přede mší svatou, kdy se kněz s ministranty připravuje ke slavení mše svaté!

O svátost smíření nebo duchovní promluvu je také možno požádat individuálně v kostele i na faře. Po předchozí domluvě (osobně nebo telefonicky) .